ਮੈਂ ਕੱਲਿਯਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ,

ਸੁੱਖਾਂ ਭੱਰਿਆ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਾ ਫੜੌਣਾ,

ਕਬਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੰਜ ਬਹੌਣਾ,

ਮੈਂ ਕੱਲਿਯਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ।।

ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਸੁਣੌਣਾ,

ਮੁੱਖ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵਖੌਣਾ,

ਹਿਜਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਵੈਣ ਪੌਣਾ,

ਮੈਂ ਕੱਲਿਯਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ।।

ਤੇਰੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕੌਣਾ,

ਮਨਹੂਸ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿਦਾਰ ਕਰੌਣਾ,

ਚੰਦਰੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰੌਣਾ,

ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਾ ਬਣੌਣਾ,

ਮੈਂ ਕੱਲਿਯਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ।।

ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਹੰਢੌਣਾ,

ਚੌੰ ਮੋਢਿਆਂ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਤਰਸੌਣਾ,

ਗਮਾਂ ਦਾ ਕਫਨ ਸਰੀਰੇਂ ਚੜੌਣਾ,

ਅੰਬਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸੌੰ ਜਾਣਾ,

ਮੈਂ ਕੱਲਿਯਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ।।

Written By My Friend Arohi….

Advertisements

एक उत्तर दें

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

Connecting to %s